مؤسسه بین‌المللی جام میراث جهان در قالب مؤسسه‌ای غیرتجاری و به منظور انجام فعالیت‌های مشاوره‌، آموزش و اجرای طرح‌های مدیریتی، سازماندهی، مطالعات امکان‌سنجی در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی فعالیت خود را در تیر ماه ۱۳۸۸ آغاز نموده است.

این مؤسسه مصمم است تا با استفاده از توان علمی دانش‌آموختگانِ رشته‌های تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی، آموزش، مطالعات نظری و کاربردی، طرح‌هایی را در همین زمینه اجرا کند. حفظ و توسعه میراث فرهنگی و طبیعی در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان، هدف از اجرای این طرح‌هاست.

مؤسسه جام میراث جهان شبکه‌ای از ارتباطات و پیوستگی‌ها را با تشکل‌ها و مؤسسات آموزشی و تجاری در اختیار داشته و با یاری این نهادهای ملی و مدنی، طیف مختلفی از فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های آموزشی را پشتیبانی کرده و گسترش می‌دهد.

مدرسه میراث، کارگروه آموزش مؤسسه جام میراث جهان است.